Főoldal

Tartalom

Közérdekű adatok

Közérdekű adatok

 

Adat leírása Adat Frissítés Megőrzés

1. Szervezeti, személyzeti adatok.

1.1. Az intézmény hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

 

1. Hivatalos név (teljesnév): Mosonmagyaróvári Karolina Kórház-Rendelőintézet
2. Székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2-4.
3. Postacím: 9200 Mosonmagyaróvár, Pf.: 120.
4. Telefonszám: +36 96 574-600
5. Faxszám: +36 96 574-793
6. Központi elektronikus levélcím: igazgato@karolinakorhaz.hu
7. A honlap URL-je: http://www.karolinakorhaz.hu

A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
1.2 Az intézmény szervezeti felépítése, szervezeti egységek megjelölésével Városi intézmény felépítése-2023 A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
A szervezeti egységek feladatainak leírását a "Tevékenységekre vonatkozó adatok" 2.1. pontjában közzétett Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. Vezető munkatársaink A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
 

1.3. Az intézmény vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

1.4. Az intézményen belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Elérhetőségi adatok:

Dr. Jenei Júlia Kinga mb. főigazgató
Cím: 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 2-4.
Postai címe: u.a
Telefon: +3696574601
E-mail: igazgato@karolinakorhaz.hu

Ügyfélfogadási rend: munkanapokon 9-11 óra között

 

1.5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége: nem releváns

1.6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai: nem releváns

1.7 A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: nem releváns

1.8 A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége, alapító okirata, kezelő szervének tagjai: nem releváns

1.9 A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szerv alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye: nem releváns

1.10  A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve: nem releváns

1.11 Az intézmény felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai:

Felügyeleti szerv, tulajdonos fenntartó: Országos Kórházi Főigazgatóság
Országos kórház -főigazgató: Jenei Zoltán
Elérhetőség: 
Országos Kórházi Főigazgatóság
Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Levelezési cím: 1525 Budapest 114. Pf.: 32.
Tel: (+361) 356-1522
Fax: (+361) 375-7253
e-mail: okfo@okfo.gov.hu
honlap: https://okfo.gov.hu/

Nyugat-Dunántúli Területi Koordinációs Osztály
Győr, Czuczor Gergely u. 18-24. II. emelet
Halász Sándorné
mb. osztályvezető

A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1 Az intézmény feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervezetre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezet szabályozó eszközök, valamint a szervezeti működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Adatvédelmi szabályzat 20210428
Adatvédelmi szabályzat 20170510 (Archív)
Adatvédelmi szabályzat 20200212 (Archív)
Alk. jogszabályok jegyzéke 20161231
Alaptevékenységek 20180101
Alapító okirat
SZMSZ
SZMSZ melléklet
Teljes szervezeti egység ábra
Panaszok és bejelentések kezelése

Archívum:
SzMSz_20160602
SzMSz_20190226
SzMSz 2022
SzMSz 2023

 

A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartása

2.2 Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven: nem releváns

2.3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai: nem releváns

2.4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről: nem releváns

 

  A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartása

2.5. Az intézmény által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Alaptevékenységek 20180101
Térítési díjak 20220524

Archívum:
Térítési díjak 20170202

Térítési díjak 20180215

A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartása
2.6. Az intézmény által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei Adatbázisok 20170725 A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartása

2.7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke: nem releváns

2.8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza: nem releváns

2.9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától: nem releváns

  Folyamatosan Legalább 1 évig archívumban tartásával
2.10. Az intézmény által közzétett hirdetmények, közlemények Pályázatok Folyamatos Az előző állapot 1 évig archívumban tartása

2.11. Az intézmény által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

 Feltöltés alatt    
2.12. Az intézménynél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Közérdekű adatigénylés

2017.01.01

Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartása
2.13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Igazgatói titkárság Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartása
 

Mosonmagyaróvári Karolina Kórház-Rendelőintézet
9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2-4.
Telefonszám: +36 96 574-600
TeleFaxszám: +36 96 574-793
igazgato@karolinakorhaz.hu

Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartása
2.14 Az intézmény tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk   Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartása
 

2018 2019 2020 2021 2022

Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartása

2.15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás intézményre vonatkozó adatai: nincs

2.16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél: nincs

2.17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek: nincs

  Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartása

2.18. Az intézményre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista: nincs

2.19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével: nem releváns

2.20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata: nem releváns

2.21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen: nem releváns

2.22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás: nem releváns

2.23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése: nem releváns

2.24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege: nem releváns

2.25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére: nem releváns

  Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartása

3. Gazdálkodási adatok

 
3.1. Az intézmény éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója3.1/I. Közzétételi egység: Vizsgálatok ellenőrzések listája (Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, nyilvános megállapításai):   A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul Az előző állapot 1 évig archívumban tartása
 

ÁSZ jelentés 2018
ÁSZ intézkedési terv
ÁSZ Jelentes_utóellenőrzés 2020

A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul Az előző állapot 1 évig archívumban tartása
  Felhívás intézkedés megtételére
Ingatlan ellenőrzés
Szakmai ellenőrzési jegyzőkönyv
A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul Az előző állapot 1 évig archívumban tartása
 

Telj. cél indikátor 2018 I. né
Telj. cél indikátor 2018 II. né
Telj. cél indikátor 2018 III. né
Telj. cél indikátor 2018 IV. né
Telj. cél indikátor 2019 I. né
Telj. cél indikátor 2019 II. né
Telj. cél indikátor 2019 III. né
Telj. cél indikátor 2019 IV. né
Telj. cél indikátor 2020 I. né
Telj. cél indikátor 2020 II. né
Telj. cél indikátor 2020 III. né
Telj. cél indikátor 2020 IV. né
Telj. cél indikátor 2021 I. né
Telj. cél indikátor 2021 II. né
Telj. cél indikátor 2021 III. né
Telj. cél indikátor 2021 IV. né
Telj. cél indikátor 2022 I. né
Telj. cél indikátorok_2022_II_né
Telj. cél indikátorok_2022_III_né
Telj. cél indikátorok_2022_IV_né
Teljesítmény cél indikátorok 2023 I né

Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartása
 

1019 EÜ létszámkim. 1. 2018
1019 EÜ létszámkim. 2. 2018
1019 EÜ létszámkim. 2. 2019
1019 EÜ létszámkim. 2. 2020
1019 EÜ létszámkim. 2. 2021
1019 Eü létszámkim 2022
1799 jelentés Környezetv. ráf. 2018
1799 jelentés Környezetv. ráf. 2019
1799 jelentés Környezetv. ráf. 2020
1799 jelentés Környezetv. ráf. 2021
1799 jelentés környezetv. ráf. 2022
2237 Beruházási stat. 2018 I. né
2237 Beruházási stat. 2018 II. né
2237 Beruházási stat. 2018 III. né
2237 Beruházási stat. 2018 IV. né
2237 Beruházási stat. 2019 I. né
2237 Beruházási stat. 2019 II. né
2237 Beruházási stat. 2019 III. né
2237 Beruházási stat. 2019 IV. né
2237 Beruházási stat. 2020 I. né
2237 Beruházási stat. 2020 II. né
2237 Beruházási stat. 2020 III. né
2237 Beruházási stat. 2020 IV. né
2237 Beruházási stat. 2021 I. né
2237 Beruházási stat. 2021 II. né
2237 Beruházási stat. 2021 III. né
2237 Beruházási stat. 2021 IV. né
2237 Beruházási stat. 2022 I. né
2237 Beruházási stat. 2022 II. né
2237 Beruházási stat. 2022 III. né
2237 beruházási stat. 2022.IV.né
2237 beruházási stat. 2023.I.né
2237 beruházási stat. 2023.II.né
2240 éves Beruházási stat. 2018
2240 éves Beruházási stat. 2019
2240 éves Beruházási stat. 2020
2240 éves Beruházási stat. 2021
2240 éves beruházési stat. 2022

 

Folyamatosan Legalább 1 évig archívumban tartásával
 
Éves (elemi) költségvetések

2013_kincstari_tervezes_1kor.pdf
2013_kincstari_tervezes_2kor.pdf
2014.pdf
2015.pdf
2016.pdf
2017.pdf
2018.pdf
2019_I.pdf
2019_II.pdf
2020_I.pdf
2020_II.pdf
2021.pdf
2022_II.pdf
2023 Elemi koltsegvetes

A változásokat követően azonnal A közzétételt követő 10 évig
Számviteli beszámolók

2013.I.negyedev.pdf
2013.II.negyedev.pdf
2013.III.negyedev.pdf
2013.IV.negyedev_eves_elszamolas.pdf
2013.IV.negyedev_gyorsjelentes.pdf
2014.I.negyedev.pdf
2014.II.negyedev.pdf
2014.III.negyedev.pdf
2014.IV.negyedev_eves_elszamolas.pdf
2014.IV.negyedev_gyorsjelentes.pdf
2015.I.negyedev.pdf
2015.II.negyedev.pdf
2015.III.negyedev.pdf
2015.IV.negyedev_eves_elszamolas.pdf
2015.IV.negyedev_gyorsjelentes.pdf
2016.I.negyedev.pdf
2016.II.negyedev.pdf
2016.III.negyedev.pdf
2016.IV.negyedev_eves_elszamolas.pdf
2016.IV.negyedev_gyorsjelentes.pdf
2017.I.negyedev.pdf
2017.II.negyedev.pdf
2017.III.negyedev.pdf
2017.IV.negyedev_eves_elszamolas.pdf
2017.IV.negyedev_gyorsjelentes.pdf
2018.I.negyedev.pdf
2018.II.negyedev.pdf
2018.III.negyedev.pdf
2018.IV.negyedev.pdf
2019.I.negyedev.pdf
2019.II.negyedev.pdf
2019.III.negyedev.pdf
2019.IV.negyedev.pdf
2020.I.negyedev.pdf
2020.II.negyedev.pdf
2020.III.negyedev.pdf
2020.IV.negyedev.pdf
2022.I.negyedev.pdf
2022.II.negyedev.pdf
2022 Időközi mérlegjelentés III. negyedév
2022 Időközi mérlegjelentés IV. negyedév
2023 Időközi mérlegjelentés I. negyedév

A változásokat követően azonnal A közzétételt követő 10 évig
A költségvetés végrehajtásáról készített beszámolók

2013.I.resz.pdf
2013.II.resz.pdf
2014.pdf
2015.pdf
2016.pdf
2017.pdf
2018.pdf
2019.pdf
2020.pdf
2021.pdf
2022 Éves költségvetési beszámoló

A változásokat követően azonnal A közzétételt követő 10 évig
 
3.2. Az intézménynél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

2017.I.negyedev.pdf
2017.II.negyedev.pdf
2017.III.negyedev.pdf
2017.IV.negyedev.pdf
2018.I.negyedev.pdf
2018.II.negyedev.pdf
2018.III.negyedev.pdf
2018.IV.negyedev.pdf
2019.I.negyedev.pdf
2019.II.negyedev.pdf
2019.III.negyedev.pdf
2019.IV.negyedev.pdf
2020.I.negyedev.pdf
2020.II.negyedev.pdf
2020.III.negyedev.pdf
2020.IV.negyedev.pdf
2021.I.negyedev.pdf
2021.II.negyedev.pdf
Foglalkoztatottak juttatásai 2021.III.név
Foglalkoztatottak juttatásai 2021.IV.név
Foglalkoztatottak juttatásai 2022.I.név
Foglalkoztatottak juttatásai 2022.II.név
Foglalkoztatottak juttatásai 2022.III.név
Foglalkoztatottak juttatásai 2022.IV.név
Foglalkoztatottak juttatásai 2023.I.név

Negyedévente Külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
A vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

Juttatások 2017.pdf
Juttatások 2018.pdf
Juttatások 2019.I.né.pdf
Juttatások 2019.II.né.pdf
Juttatások 2019.III.né.pdf
Juttatások 2019.IV.né.pdf
Juttatások 2020.I.né.pdf
Juttatások 2020.II.né.pdf
Juttatások 2020.III.né.pdf
Juttatások 2020.IV.né.pdf
Juttatások 2021.I.né.pdf
Juttatások 2021.II.né.pdf
Juttatások 2021.III.né.pdf
Juttatások 2021.IV.né.pdf
Juttatások 2022.I.né.pdf

Juttatások 2022.II.né.pdf
Vezető tisztségviselők juttatása 2022.III.n
Vezető tisztségviselők juttatása 2022.IV.n
Vezető tisztségviselők juttatása 2023.I.n

Negyedévente Külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
3.3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond: nem releváns   Negyedévente Külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
Támogatások

Támogatások 2018-2019.pdf
Támogatások 2021.pdf
Támogatások 2022

A döntés meghozatalát követő 60. napig  A közzétételt követő 5 évig 
3.4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével:

20170725
20191212
20210929
20230524
5 mFt feletti szerződések 2023

A döntés meghozatalát követő 60. napig A közzétételt követő 5 évig

3.5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye): nem releváns

3.6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatóttai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések: nem releváns

  Negyedévente Legalább 1 évig archívumban tartása
       
3.7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

20170725
20191212
20201212
EU-s fejlesztések 2022

Negyedévente Legalább 1 évig archívumban tartása
3.8. Közbeszerzési információk, éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

2016 AEEK 20170725
2016 saját 20170725
2017 AEEK 20170725
2017 saját 20170725
2018-2019_20191220
2020 éves terv
2021 éves terv
2022. évi közbeszerzési terv
2023 éves közbesz. terv

Negyedévente Legalább 1 évig archívumban tartása

 

Információk